Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim bardzo często obawiają się zwolnienia. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę musi spełniać jednak pewne warunki. Czy można zwolnić pracownika na L4? Jeśli tak, to jakie przepisy to regulują? Jakie muszą być przesłanki, by pracodawca podjął tak radykalne kroki? Sprawdźmy to!

Co to jest L4?

L4 to potoczna nazwa zwolnienia lekarskiego. Jest to zaświadczenie, które wystawia lekarz. Ma ono za zadanie usprawiedliwić nieobecność pracownika. Może być wystawione ze względu na leczenie, brak możliwości wykonywania pracy ze względu na stan zdrowia, jak również z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny.

Kto może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Teoretycznie każda osoba pracująca, powinna mieć możliwość skorzystania z L4, jeżeli występują ku temu przesłanki. Niestety w praktyce nie zawsze wygląda to tak kolorowo. Przede wszystkim na L4 mogą przejść osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenie, pracownik ma możliwość przejścia na zwolnienie lekarskie, tylko jeśli dobrowolnie opłaca składkę chorobową.

Czym są kody na zwolnieniu lekarskim?

Kody na zwolnieniach lekarskich zawierają informacje o rodzaju choroby, przez którą zostało wystawione L4. Choć pracownik nie musi informować pracodawcy o tym, jakie schorzenie mu dokucza, taka informacja jest niezbędna dla ZUS. Na druku zwolnienia znajdują się więc kody cyfrowe i literowe.

Cyferki na zwolnieniu

Kody liczbowe na zwolnieniu lekarskim, to numer statystyczny choroby. Pozwala on wtajemniczonym rozszyfrować, na jaką chorobę cierpi osoba, której takie zwolnienie zostało wystawione. Wszystkie numery statystyczne choroby znajdziemy w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Lista ta jest bardzo długa i bardzo szczegółowa.

Litery na zwolnieniu

Kody literowe określają bliżej jaka jednostka chorobowa odnosi się do konkretnego przypadku. Są one niezbędne do określenia wysokości zasiłku chorobowego i jego długości.

Na zwolnieniu możemy znaleźć takie oznaczenia:

  • Kod choroby A – oznacza on, że chory po raz kolejny przebywa na zwolnieniu z tego samego powodu, z którego L4 było mu już wystawiane w przeciągu ostatnich 60 dni.
  • Kod choroby B –  oznacza on, że zwolnienie spowodowane jest ciążą.
  • Także kod choroby C – takie zwolnienie wystawiane jest w związku z chorobą alkoholową.
  • Kod choroby D – oznacza on, że zwolnienie wystawiane jest ze względu na gruźlicę.
  • I kod choroby E – jest to zwolnienie spowodowane chorobą zakaźną, która rozwija się dłużej niż 14 dni.

Czy na L4 można pracować?

Zwolnienie lekarskie wystawiane jest po to, by pracownik mógł spokojnie dojść do siebie. Jeżeli jest zdolny do pracy, nie powinien przebywać na L4. Zatem osoba pracująca podczas zwolnienia lekarskiego, robi to wbrew prawu. Praca na L4 jest nie tylko nieetyczna, ale również nielegalna.

Kontrola osób na zwolnieniu lekarskim

Nadużywanie zwolnień lekarskich przez pracowników spowodowało, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawcy, coraz częściej kontrolują osoby przebywające na L4. Niestety, bardzo często pracownicy wykorzystywali zwolnienia lekarskie w celu dodatkowych korzyści materialnych. W okresie, w którym powinni zadbać o swoje zdrowie, podejmowali oni dodatkowe zatrudnienie. W ten sposób korzystali jednocześnie z zasiłku chorobowego i wynagrodzenia.

Na jakiej podstawie może zostać wykonana kontrola?

Przepisy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznejte dają prawo Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i pracodawcy (jeśli to on wypłaca zasiłek chorobowy) na przeprowadzenie kontroli względem pracownika przebywającego na zwolnieniu. Taka kontrola ma za zadanie sprawdzić, czy pracownik podczas L4 nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz czy jego zwolnienie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli taka kontrola wykaże, że zwolnienie zostało wystawione bezpodstawnie lub pracownik wykorzystał je do  własnych celów, pracodawca może legalnie zakończyć z nim współpracę.

Czy można zwolnić pracownika na l4 dyscyplinarnie?

Zwolnienie dyscyplinarne to zwolnienie wynikające z rażących zaniedbań pracownika. W takim przypadku przebywanie na L4 nie uchroni pracownika przed konsekwencjami. Choć teoretycznie zwolnienie lekarskie chroni przed rozwiązaniem umowy ze strony pracodawcy, nie odnosi się to do zwolnienia dyscyplinarnego.

Częste choroby, to nie problem pracodawcy

Rozmowa i próba zwolnienia praconika który zbyt często przebywa na L4

Źródło: Pexels.com

Pracodawca ma również możliwość wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy jeśli jego zwolnienia są notoryczne. W takim przypadku praca przedsiębiorstwa jest ciągle zakłócana. Pracodawca może więc zakończyć współprace, jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu dłużej niż 3 miesiące, a jego zatrudnienie trwa maksymalnie 6 miesięcy.  Jeżeli nasze zatrudnienie jest dłuższe niż pół roku, pracodawca może chcieć nas zwolnić tuż po wykorzystaniu pełnej puli zwolnienia lekarskiego. Jeżeli skorzystamy z zasiłku rehabilitacyjnego, musimy pamiętać, że ochrona przed zwolnienie obejmuję nas tylko przez pierwsze 3 miesiące.

Upadłość lub likwidacja pracodawcy

Dość oczywistym wydaje się również fakt, że pracownik może zostać zwolniony w czasie L4, w przypadku upadłości pracodawcy. W takiej sytuacji pracownika nie obowiązuje ochrona. Trzeba jednak pamiętać, że upadłość, bądź likwidacja musi być faktyczna.

Jak długo może trwać zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie w przypadku ciąży lub gruźlicy może trwać nawet 270 dni. W przypadku innych jednostek chorobowych okres ten trwa maksymalnie 182 dni. To właśnie dlatego tak ważne jest, by lekarz poprawnie wpisał kod naszej choroby na zwolnieniu. Jeżeli w tym czasie pracownik nie dojdzie do zdrowia, ma możliwość skorzystania z zasiłku rehabilitacyjnego. Aby się o niego ubiegać, jeszcze przed wykorzystaniem pełnej puli dozwolonego zwolnienia, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Zasiłek rehabilitacyjny przyznawany jest głównie osobą, które uległy wypadkowi. Może on trwać do 12 miesięcy.

Zwolnienie ciężarnej na L4

Kobieta ciężarna chroniona jest przed zwolnieniem od pierwszego dnia ciąży. Oznacza to, że pracodawca do jej zwolnienia musi mieć naprawdę poważne przesłanki. Jednak zwolnienie z pracy podczas L4 z powodu ciąży jest możliwe na takiej samej podstawie, jak w przypadku każdego innego zwolnienia lekarskiego.

A czy pracownik może złożyć wypowiedzenie na L4?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może złożyć wypowiedzenie. Musi jednak pamiętać, że prawdopodobnie obowiązuje go okres wypowiedzenia. Nie jest on pomijany ze względu na L4. Pracownik ma jednak możliwość zakończenia współpracy z pracodawcą za porozumieniem stron. Wtedy oboje ustalają satysfakcjonujące ich rozwiązanie.

L4 po otrzymaniu wypowiedzenia

Również po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Jeśli tylko występują ku temu przesłanki. W okresie trwania wypowiedzenia, może on przejść na L4 na takich samych warunkach jak inni pracownicy.