Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu na skutek błędu popełnionego przez lekarza lub też w wyniku zaniedbań ze strony medyków straciły najbliższych członków rodziny, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Świadomość społeczeństwa na temat dochodzenia takich roszczeń wciąż pozostaje jednak na stosunkowo niskim poziomie. Dlatego w takich sprawach często przydaje się wsparcie profesjonalnego adwokata – odszkodowania to bowiem obszerna gałąź prawa. To sprawia, że wiele osób nie wie, że błędy lekarskie, podobnie jak pozostałe roszczenia cywilne, ulegają przedawnieniu. Wobec tego część spraw o odszkodowanie zostaje automatycznie oddalona, a na otrzymanie stosownej rekompensaty od szpitala jest już zbyt późno. Czym konkretnie jest błąd lekarski? Przedawnienie roszczenia – jakie terminy obowiązują w tym zakresie? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Co kwalifikuje się jako błąd lekarski?

Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego (orzeczenie z dnia 1 kwietnia 1955 roku w sprawie sygn. akt IV CR 39/54) pod pojęciem błędu lekarskiego rozumie się czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, która jest niezgodna z nauką medycyny w stopniu dostępnym do wiedzy lekarza. Podobnie termin ten definiuje Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z dnia 24 października 2013 roku. W świetle przywoływanego dokumentu błąd lekarski oznacza bowiem naruszenie obowiązujących lekarza zasad postępowania. Lekarz może natomiast zostać pociągnięty do odpowiedzialności w momencie, gdy przeprowadzi zabieg niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, jeśli był to błąd zawiniony, wywołany zachowaniem odbiegającym od ustalonego wzorca.

To, co należy zaznaczyć na samym początku, to fakt, że błąd lekarski nie jest tym samym co zdarzenie medyczne. Jak podaje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zdarzeniem medycznym nazywa się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta, a w skrajnych przypadkach jego śmierć, do których doszło w szpitalu w wyniku:

  • niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną diagnozą, która przyczyniła się do niewłaściwego leczenia lub opóźniła podjęcie odpowiednich kroków, prowadząc tym samym do rozstroju zdrowia;
  • błędnym leczeniem (w tym niezgodnym z obowiązującymi zasadami przeprowadzeniem zabiegu operacyjnego);
  • niepopartym wiedzą medyczną zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Co istotne, nie każdy błąd medyczny jest jednocześnie błędem lekarskim. Ten drugi dotyczy bowiem wyłącznie działania podejmowanego bezpośrednio przez lekarza. Może to być zatem np. wycięcie tylko części chorej tkanki, pozostawienie w ranie ciała obcego czy nieprawidłowe przeprowadzenie wywiadu medycznego.

Błąd lekarski – przedawnienie w świetle prawa

Fakt popełnienia błędu lekarskiego uprawnia osobę pokrzywdzoną lub jej najbliższą rodzinę do wystąpienia z żądaniem odszkodowania. Czas na wniesienie takiej sprawy jest jednak ograniczony. Warto więc znać terminy przedawnienia roszczeń, aby uniknąć sytuacji, w której sąd oddali powództwo na skutek podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia. Warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, jakiej może udzielić jedynie wykwalifikowany adwokat od  odszkodowań.

W kwestii błędów lekarskich i przedawnienia roszczeń składanych z tego tytułu obowiązuje kilka terminów:

  • ogólna zasada w przypadku błędu lekarskiego to 3 lata;
  • jeśli poszkodowany nie wie o wyrządzonej szkodzie – termin na dochodzenie odszkodowania to 3 lata od momentu wejścia w posiadanie wiedzy o popełnionym błędzie lekarskim (nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia wyrządzenia szkody);
  • jeśli szkoda powstała w wyniku przestępstwa – termin na dochodzenie roszczeń wydłuża się do 20 lat od daty jego popełnienia w sytuacji, gdy zostało potwierdzone wyrokiem sądu karnego;
  • przedawnienie błędu lekarskiego w sytuacji osoby małoletniej – termin przedawnienia nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 2 lad od osiągnięcia przez nią pełnoletności.